statut fundacji

Statut

PDFDrukujE-mail

Fundacji Fabryka UTU

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (j.t. Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) Fundatorzy – ustanowionej na mocy oświadczenia woli złożonego w akcie notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Toruniu w dniu 10 maja 2007, rep. A Nr 3131/2007 – Fundacji Fabryka UTU, zwanej dalej Fundacją;, ustalają statut Fundacji o nastpującej treści:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Pełna nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Fabryka UTU. Oprócz pełnej nazwy Fundacja może posługiwać się skrótem Fundacja FUTU oraz logotypem.

 2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.

 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister zajmujący się kulturą.

 6. Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne.

 7. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód w całości przeznaczony jest na działania statutowe.

 8. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAłANIA FUNDACJI

§ 2.

Celami Fundacji są :

 1. tworzenie programów społeczno – edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury, współpracy międzynarodowej i ekologii;

 2. wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych, bezrobotnych, migrantów;

 3. propagowanie postaw tolerancji i przeciwdziałanie postawom dyskryminacji wobec innych kultur, religii, narodowości; zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych;

 4. działanie na rzecz polityki równych szans, pokoju i poszanowania praw człowieka;

 5. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii i różnorodności kulturowej, w szczególności wspieranie kultur rdzennych;

 6. działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 7. działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości społecznej;

 8. działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego;

 9. wszechstronny rozwój osób zaangażowanych w proces animowania lokalnych społeczności i grup zmarginalizowanych;

 10. tworzenie systemu szkoleń dla osób i grup podejmujących i umacniających inicjatywy społeczne i kulturalne na rzecz lokalnego środowiska;

 11. działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, edukacji, w tym także edukacji europejskiej, doradztwa i pomocy w zatrudnieniu;

 12. działanie na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw kobiet i mężczyzn;

 13. propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia, wolnego od używek;

 14. wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki;

 15. tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży;

 16. promowanie idei ochrony dóbr kultury.

§ 3.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie zorganizowanej działalności edukacyjnej w kraju i zagranicą;

 2. współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego granicami;

 3. organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, wymian międzynarodowych i wewnątrz kraju, staży, spotkań, wyjazdów studyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej i turystycznej, promocja i wsparcie wolontariatu;

 4. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej;

 5. organizację spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów, wykładów, korepetycji, wystaw, warsztatów, projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych, wycieczek i obozów wakacyjnych i krajoznawczych

 6. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;

 7. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;

 8. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i innymi instytucjami publicznymi;

 9. udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym, jak również finansowanie stypendiów;

 10. organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji;

 11. inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Fundacji;

 12. prowadzenie działań charytatywnych;

 13. wszechstronne wsparcie dzieci i młodzieży oraz rodzin;

 14. utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą;

 15. organizację pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży;

 16. tworzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych;

 17. działania o charakterze renowacyjnym i readaptację budynków na potrzeby realizacji celów fundacji;

 18. organizację i prowadzenie biura, biblioteki, sal szkoleniowych i innych pomieszczeń służących realizacji celów fundacji;

 19. aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych i ekonomicznych;

 20. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz fundacji.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 4.

 1. Fundacją kieruje Zarząd, który składa się od trzech do siedmiu osób, o czym decydują – przy powołaniu pierwszego Zarządu Fundatorzy, a później cały skład Zarządu.

 2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres dwuletniej kadencji.

 3. Pierwszy Zarząd Fundacji składał się będzie z sześciu osób. Fundatorzy powołują do pierwszego Zarządu następujące osoby określając jednocześnie pełnione przez nich funkcje:

  Małgorzata Malak, Przewodniczący Zarządu

  Natalia Płaczek, Zastępca Przewodniczącego Zarządu

  Katarzyna Jankowska, Sekretarz Zarządu

  Marcin Chyliński, Członek Zarządu

  Anna Goślicka, Członek Zarządu

  Dominika Rypa, Członek Zarządu

 4. W trakcie działania Fundacji członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez cały skład Zarządu na podstawie uchwał podejmowanych większością ¾ głosów w tajnym głosowaniu. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 5. Przed upływem dwuletniej kadencji zarządu, dotychczasowy skład zarządu powołuje nowy skład osobowy z zastrzeżeniem, że nastąpi zmiana co najmniej jednego członka Zarządu.

 6. Każdy z członków Zarządu może wskazać na wypadek swojego ustąpienia osobę, która powinna być wybrana do Zarządu w jego miejsce. Do powołania takiej osoby dochodzi z chwilą podjęcia uchwały przez pozostałych członków Zarządu.

 7. Członkowie zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia. Wynagrodzenie poszczególnych członków określa uchwała całego składu zarządu.

 8. Umowy z członkami zarządu zawiera w imieniu Fundacji ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik, który także ustala na bieżąco składniki i wysokość indywidualnych wynagrodzeń i świadczeń dla poszczególnych członków Zarządu, kierując się uchwałami, o których mowa w ust. 7.

§ 5

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, dysponuje jej majątkiem, odpowiada za jej wyniki finansowo – gospodarcze i społeczne oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

 3. Uchwały zarządu wymagane są w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Fundacji. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zarządu.

 4. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów służbowych.

§ 6

 1. Zarząd ma prawo podjąć decyzję o utworzeniu innych organów Fundacji.

 2. Zarząd uprawniony jest do dokonywania zmian w statucie Fundacji, także w zakresie zmian celów Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 7.

 1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski, na który składa się kwota przekazana przez Fundatorów w wysokości 2000 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

 2. Połowa z sumy przekazanej na fundusz założycielski, to jest kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 8.

Srodki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej dzialalnosci pochodza z:

 1. odpłatnej działalności statutowej,

 2. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,

 3. darowizn, spadków, zapisów, zbiórek i imprez publicznych,

 4. dotacji na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych przezorgany administracji publicznej i inne podmioty,

 5. grantów, i innych funduszy celowych,

 6. działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących działalności statutowej,

 7. odsetek bankowych oraz inwestycji w papiery wartościowe,

 8. w przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd powołuje uchwałę o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi spadkowe.

§ 9.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 2. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 10.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych w następującym zakresie:

22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

55 HOTELE I RESTAURACJE

70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

72 INFORMATYKA

73 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO – ROZWOJOWA

74 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA

80 EDUKACJA

85 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

 1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku, podejmuje Zarząd Fundacji.

 2. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie zarządu, którzy podejmują uchwały większością 2/3 głosów, chyba że uchwała w przedmiocie likwidacji stanowi inaczej.

 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

grzegorz bojanek

electronic sound artist, improviser and music entrepreneur

destroyka

Quod turget, urget.

A POPROSTU

portfolio

%d blogerów lubi to: